Skip to content

Hướng dẫn cộng đồng

Sumitomo Corporation ("Công ty) đặt ra như sau các quy tắc liên quan đến người dùng khi họ giao tiếp với các tài khoản chính thức của bất kỳ sự hao mòn nào, bất cứ nơi nào (tài khoản chính thức của Hồi giáo) do công ty vận hành trên phương tiện truyền thông xã hội (hướng dẫn của Hồi giáo). Đặt hàng để nhận ra giao tiếp tốt hơn, vui lòng đọc và đồng ý với những điều sau đây trước khi bắt đầu liên lạc với các tài khoản chính thức.
Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, các tài khoản chính thức như sau:

Facebook :@ AnyweAranywhere
Instagram : @any_wear_anywhere

1. Mục đích của các tài khoản chính thức
Công ty mở ra và vận hành các tài khoản chính thức cho mục đích công khai của công ty và với mục đích giao tiếp với người dùng.

2. Tuân thủ hướng dẫn
Khi người dùng phải tuân theo các tài khoản chính thức, đăng tin nhắn hoặc nhận xét, chia sẻ hoặc thích hoặc theo bất kỳ cách nào khác truyền thông tin ( được yêu cầu tuân thủ các điều khoản sử dụng của phương tiện truyền thông xã hội và hướng dẫn.

3. Truy cập thông tin
Với mục đích hoạt động của các tài khoản chính thức và giao tiếp với người dùng, có thể có những trường hợp công ty có thể xem, nhận xét hoặc có quyền truy cập khác vào thông tin như tên tài khoản, ảnh hồ sơ, giới tính, ID người dùng, thông tin Liên quan đến danh sách bạn bè và các mạng khác, bài đăng hoặc v.v., được người dùng công khai cho tất cả người dùng phương tiện truyền thông xã hội hoặc công khai với một phần của người dùng phương tiện truyền thông xã hội bao gồm cả công ty.


4. Không có trách nhiệm của công ty
Công ty sẽ chăm sóc để nội dung thực tế của các bài đăng của công ty trên các tài khoản chính thức là chính xác theo kiến ​​thức tốt nhất của công ty Trang web của công ty và trong các thông cáo báo chí. Đánh giá và ý kiến ​​trong các bài đăng trên các tài khoản chính thức là ý kiến ​​và ấn tượng của người phụ trách hoạt động của các tài khoản chính thức và không nhất thiết phải tạo thành bình luận và ý kiến ​​đại diện cho công ty.
Do các chức năng của phương tiện truyền thông xã hội, có thể có những trường hợp người dùng hoặc các bên thứ ba khác có thể được hiển thị trên các tài khoản chính thức của công ty (bao gồm cả dòng thời gian của các tài khoản chính thức) hoặc các bài đăng của tài khoản chính thức của công ty. Bài đăng của người dùng hoặc bên thứ ba hoặc tất cả các thông tin khác, không bao gồm những thông tin được đăng bởi chính công ty, là ý kiến ​​và ấn tượng, v.v., của người dùng hoặc bên thứ ba, và ngay cả khi công ty giao tiếp với Liên quan đến tính chính xác và tính hợp pháp, vv của các bài viết.
Công ty không chịu trách nhiệm gì liên quan đến các thiệt hại tích lũy giữa người dùng hoặc giữa người dùng và bên thứ ba.
Công ty không thể trả lời tất cả các bài đăng được viết bởi người dùng.
Công ty không thể hứa sẽ theo dõi người dùng khi người dùng theo dõi các tài khoản chính thức. Hơn nữa, công ty có thể thực hiện các biện pháp phù hợp bao gồm chặn đối với các tài khoản spam hoặc các tài khoản khác mà công ty coi là không phù hợp.
Có thể có các trường hợp trong đó các tài khoản chính thức hoặc bài đăng trên tài khoản chính thức có thể bị xóa mà không cần thông báo trước.
・ Vui lòng đưa ra các vấn đề kỹ thuật liên quan đến các tài khoản chính thức và việc sử dụng nó cho từng phương tiện truyền thông xã hội, không phải cho công ty.

5. Các vấn đề bị cấm
Khi viết bài đăng trên hoặc liên quan đến các tài khoản chính thức hoặc liên lạc với các tài khoản chính thức theo những cách khác, vui lòng không viết các bài đăng thuộc các vấn đề bị cấm sau đây. Khi cần thiết, có thể có những trường hợp công ty có thể xóa các bài đăng đó, chặn tài khoản của người dùng, yêu cầu mỗi phương tiện truyền thông xã hội thực hiện các biện pháp phù hợp hoặc thực hiện các biện pháp khác được công ty coi là cần thiết và phù hợp.
Các bài đăng có thể được tìm thấy, từ các nội dung, như cho các mục đích thương mại, chẳng hạn như quảng cáo và các chi nhánh, v.v.
Bài đăng có tên của các công ty khác, tên của sản phẩm của các công ty khác và các đại diện khác so sánh với các công ty khác
Bài viết liên quan đến tôn giáo, triết học hoặc nguyên tắc
Các bài viết bao gồm nội dung không liên quan đến nội dung của các tài khoản chính thức (trò đùa, chuỗi vô nghĩa của ký tự, tập lệnh, v.v.)
Bài đăng liên quan đến thông tin cá nhân (địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, v.v.)
・ Bài viết mạo danh, nghĩa là các bài đăng sử dụng tên, tên tài khoản, v.v., của bên thứ ba
・ Bài viết về bí mật và vẫn chưa được tiết lộ sự thật, v.v. của công ty, hoặc bất kỳ nội dung nào khác có thể được hiểu như vậy
Các hành vi có thể được tìm thấy là đi ngược lại các điều khoản sử dụng của từng phương tiện truyền thông xã hội hoặc hướng dẫn này
Các hành vi khác vi phạm các quyền (bản quyền, quyền thương hiệu, quyền hình ảnh, v.v.) của các bên khác, hành vi gây phiền nhiễu cho người dùng khác (tục tĩu, bạo lực, biểu hiện tàn bạo, biểu thức phân biệt đối xử, v.v.) và các hành vi khác can thiệp vào công ty Hoạt động trơn tru của các tài khoản chính thức, làm xáo trộn các bên khác và được tìm thấy là không phù hợp.

6. Quyền sở hữu quyền
Bản quyền và các quyền khác liên quan đến các bài đăng của các tài khoản chính thức thuộc về công ty và chủ sở hữu quyền được công ty thừa nhận. Các tài khoản chính thức không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ đại diện nào liên quan đến thông tin trên các bài đăng và nhận xét về hoặc liên quan đến các tài khoản chính thức về tính chính xác, chính xác và tính đầy đủ của nó. Quyền liên quan đến Facebook® và các nhãn hiệu khác thuộc về người nắm giữ quyền thương hiệu đó.

7. Thay đổi hướng dẫn
Công ty có thể thay đổi hướng dẫn này bằng cách đăng hướng dẫn sau những thay đổi đó trên trang web chính thức của mình.

8. Chính sách bảo mật
Trong trường hợp thông tin cá nhân được lấy từ người dùng liên quan đến các tài khoản chính thức, thông tin đó sẽ được quản lý một cách thích hợp dựa trên các điều khoản sử dụng của phương tiện truyền thông xã hội, hướng dẫn và chính sách bảo mật của chúng tôi.

9. Các câu hỏi liên quan đến các tài khoản chính thức
Vui lòng đưa ra các yêu cầu liên quan đến các tài khoản chính thức thông qua "Liên hệ với chúng tôi."

10. Ngôn ngữ
Các tài khoản chính thức và công ty sẽ liên lạc với người dùng bằng tiếng Anh khi công ty tin rằng những người dùng đó có thể hiểu tiếng Anh.
Hướng dẫn này được viết bằng tiếng Anh và được dịch bằng các ngôn ngữ khác. Khi các phiên bản dịch này đang xung đột, phiên bản tiếng Anh sẽ thắng thế.


Ban hành vào ngày 1 tháng 6 năm 2023